திறப்பின் வாசல் ஜெபம் மஸ்கட் – மார்ச் 2018  

சகோ. மோகன் சி லாசரஸ் (நாலுமாவடி)

29-03-2018 – 8.00 pm  – 10.00pm

30-03-2018 – 6.30am to 9.00 am (பெரிய வெள்ளி ஆராதனை)

31-03-2018 – திறப்பின் வாசல் ஜெபம் காலை 8.00மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை

Thirappin Vasal Prayer by Bro. Mohan C Lazarus

CHURCH EVENTS

Friday

Holy Worship
Time : 6:40 AM – 9:00 AM 
Place : Ruwi New Church

 

 

Youth & Men’s Fellowship
Time : 9:15 AM – 10:15 AM 
Place : Ruwi New Church (2nd Floor) 


Women’s Fellowship 
Time : 9:30 AM – 10:30 AM 
Place: Ruwi Church 


Children’s Bible School 
Time : 9:00 AM -10:15 AM 
Place : Ruwi New Church (1st Floor)

 

Sunday

Care Cell Prayer
Time: 8:00 PM – 9:00 PM

Monday

Esther & Nehemiah Prayer Fellowship
Time: 8:00 PM – 9:30 PM
Place : Ruwi, Bible Soceity

Wednesday

Victory Service
Time: 8:00 PM – 9:30 PM
Place : Ruwi Annexe

pastor

For this is what the Lord has commanded us : I have made you a light for the gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth – Acts 13:47

Anchor of Faith – Full Gospel church – AOF, (formerly known as Tamil Full Gospel Church) was established in the year 1985 by a small group of Tamil Christians and Late. Dr. Justin Prabakaran, one of the leading Pentecostal Leaders from India, who prayed and guided to form a new Tamil Pentecostal Church in Oman. Our Church is an incorporated non-profit organization operating under Protestant Church in Oman (PCO) as a “Sponsored and Licensed Congregation”. Over the years, AOF has grown very fast and we have as on today 250+ members including families, Children and individuals.

We meet every Friday at Ruwi New Main Hall between 7am and 9am and every Wednesday at Ruwi Annex between 8pm and 9.30pm. These are our regular Worship Services. In addition, we have other weekly ministries, details of which are shown in a separate section. The Church is being governed by the Board of Elders, led by Pastor. R. Gunaseelan. Children of our Church attend “Children Bible School – CBS”, every Friday between 9am and 10.30am. Communion Service is held on the first Friday of every month. Night prayer held every second friday night between 10pm and 12am. Fellowship meal is provided at the end of Worship services.

The congregation comprises of people of all age groups from India and Sri Lanka who come to worship in Tamil. Translation to English will be done only during special conventions. The church supports many Missionaries, Ministries including church planting in India and Sri Lanka. Renowned preachers from India frequently visit the church. Since it’s planting, Anchor of Faith Church and the believers have been blessed by God and seen tremendous growth. Come let us “Glorify the LORD…..; let us exalt his name together – Ps 34:3.

Monthly Promise

(மார்ச் – 2018)

சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய்ச் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கிப்போடுவார். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய கிருபை உங்களுடனேகூட இருப்பதாக. ஆமென்

                                                          ரோமர் 16:20           

And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

                                        Romans 16:20

AOF FM

AOF Media Podcast

podcast

AOF Media TV

Click Here

ABOUT US

Our Profession of Faith

We believe in one God, the Father, the Almighty, Maker of heavens and earth, of all that is seen and unseen

We believe in God our Father, His only begotten Son Jesus Christ and the Holy Spirit who form the Trinitarian Godhead

We believe in Jesus Christ who is second in Trinity, who, for us men and for our salvation came down from heaven and by the power of the Holy Spirit was made incarnate through virgin Mary and was made man, and was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered, crucified, died and was buried. On the third day He rose again from the dead, and according to the scriptures appeared to His disciples for forty days, ascended unto heaven and is seated on the right hand of the Father. And He shall come again with glory to judge both the living and the dead.

We believe in the whole Bible as the Word of God that contains 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament.

We believe that men lost the glory of God and became sinners by the sin of Adam and that God so loved the world that He gave His only begotten son that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life.

We believe in one Scriptural Baptism (immersion) for the remission of sins following repentance and salvation.

We believe that our Lord Jesus Christ who died, buried and ascended to heaven on the third day sent the Comforter who is the Holy Spirit of God. We believe the anointing of the Holy Spirit is given with the sign of speaking in tongues and also the gifts of the Spirit operating in us.

We believe that the Lord Jesus Christ died on the cross not only for our sins, but also for our sickness and poverty, so that we enjoy divine health and prosperity through Him.

We believe that God gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the edification of the body of Christ, which is the Church

We believe in the fundamental apostolic doctrine, that is:

We believe that the Church is the bride of Christ and the Lord Himself shall descend from heaven with the shout and the voice of the archangel and the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first and we that are alive shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.

We believe that He will come again with all the saints to judge the earth and we shall rule the earth with the Lord during the millennium.

MINISTRIES

 

 

Children’s Ministries

Anchor of Faith Full Gospel Church believes that the entrance of God’s word in the mind of a child at an early age is an everlasting investment and divine treasure which will be a guiding compass as the child grows to adulthood. It is our goal to train all children from our church in Godly truth, and when they are older they will not depart from it. (Proverbs 22:6) We aim to use simple and effective ways to convey the gospel in our children’s ministry according them the opportunity to experience God at a young age and be grounded in the word of God.

Youth Ministries

Anchor of Faith Full Gospel Church aims to disciple and equip the youths with the word of God, filled with the Holy Spirit, and forged in the character of Christ living by every word that proceeds from the mouth of God. It is our goal to educate the youth with practical and spiritual knowledge on how to overcome the challenges of today that hinder the youth from achieving their God given potential. We believe that the youth should “Speak out” for Jesus through worship, by their good deeds in our communities, through evangelism and by living as ambassadors of Christ to the nations. (1 Tim 4:12, Jeremiah 1:4-8, & Matthew 28:16-20)

Women’s Fellowship

It is our firm belief that Anchor of Faith Full Gospel Church Women Ministry has a mandate to mobilise women of every background and culture that will help incubate and give birth to the new wave of the Spirit of God in our generation and generations to come. We aim to raise women of excellence and virtue, in a Godly standard and equip them with the word of God and they will be guided by the Holy Spirit. These women will inspire other women in our communities, society and across the globe. We aim to inspire women that will stand in the gap on behalf of our broken society; empathise with other women going through life’s challenges and help to restore hope in their lives. We aim to equip women that will be spiritual leaders and help mentor other women of our generation into their God given destiny. As Esther risked all to save her generation, the women at Anchor of Faith Full Gospel Church will stop at nothing until the Kingdom of God is established on earth. Esther 8:1-17

Hospitality Ministry

Anchor of Faith Full Gospel Church Hospitality Ministry helps to provide the needed support to our members, visitors and partners within and outside the church setting. The Ministry is founded to extend the love and compassion of our Lord Jesus to all humanity, and its existence is to serve with a spirit of excellence and friendliness, by the grace and favour that God has imparted upon us. We aim to serve and support our members, visitors and partners just as Jesus has commissioned us. The Hospitality Ministry aims to establish “Kingdom Mentality” in helping and supporting those in need, and make everyone feel loved irrespective of background or culture. The Hospitality Ministry Session consists of: Prayer, Visitation, First Aid, Peace Keepers, Counselling, Ushering, feeding the hungry with physical and spiritual food and also providing for those in need etc.

Media Ministry

The purpose of the Media Ministry here at Anchor of Faith Full Gospel Church is to carry the Gospel of Jesus Christ to our visually-driven, ever-changing world through the use of technology and media, and to equip other ministries of the church to use digital and electronic media as a worship and outreach tool.

This ministry not only provides the technical support required for our worship services, but also records various events, teachings and sermons, which are made available on DVD and for viewing at our web site.

There are many opportunities for you to serve in Media ministry. If you would like more information about our media ministry or want to volunteer as a team member, contact AOF Media or email.(anchooffaithoman@gmail.com)

Do you have a natural gift for electronics, sound or video equipment? Or maybe you just have a strong desire to learn, along with a passion to serve the body of Christ?

If you answered yes to any of these questions, then you are invited to join us! Call or write email for more information about how you can get involved. Opportunities to serve: One person is needed for each responsibility listed below at each and every scheduled weekend service, except those for the purpose of video taping. Those are done only during the 6.40 a.m. Friday morning service and special service.

Video Camera Operator

The camera operator works behind the cameras during services and acts as the eyes of the director. The director will communicate over headphones as to what he or she wants the camera to be doing. At this time, we have 2 Panasonic High-Definition professional cameras.

Director

The director is in charge of recording the worship service. He or she instructs the camera operators over headphones and chooses which camera will be recorded or sent to the screens during the service. This is done by watching monitors for each camera in the control room and using the ‘switcher’ to choose the camera wanted at the time.

Audio Engineer

You will control the volume levels for all mics and instruments used on the stage mixed in the media booth or video control room.

IMAG (VideoPsalm)

Located in the media booth, you will work on a computer and change lyrics, announcements etc. that are projected on the projection screens. Lighting Control – Located in the worship area in the media booth, you will control stage and house lighting.

Web Team

You can join the web team as a contributor to content by using your writing, editing or photography skills. We are using a “content management system” or “dashboard” that allows us to add content to the site without the need for coding or programming skills.

Photographer 

If you have a digital camera, are familiar with sharing files online and are interested in taking pictures of people, we need you! We need pictures of church life, services and events taken on a regular basis. Graphic Designer – If you have a computer and are familiar with desktop publishing software like InDesign, Photoshop Elements or others that are similar for layout and image creation there are many ways your skills can help. There is a constant need to promote announcements and events through our web site, signage and other digital media. Video ministry (other than taping weekly services) – You can join the video team as a camera operator and/or editor for special productions. We are constantly recording events and testimonies or creating short videos for web site use or promotion of ministries. If you are already making home videos you have a head start, but if not experienced, just interested, let us know.

CHURCH EVENTS

 

Friday

Holy Worship
Time : 6:40 AM – 9:00 AM
Place : Ruwi New Church

Youth & Men’s Fellowship
Time : 9:15 AM – 10:15 AM
Place : Ruwi New Church (2nd Floor)

Women’s Fellowship
Time : 9:30 AM – 10:30 AM
Place: Ruwi Church

Children’s Bible School
Time : 9:00 AM -10:15 AM
Place : Ruwi New Church (1st Floor)

 

Sunday

Care Cell Prayer
Time: 8:00 PM – 9:00 PM

Monday

Esther & Nehemiah Prayer Fellowship
Time: 8:00 PM – 9:30 PM
Place : Ruwi, Bible Soceity

Wednesday

Victory Service
Time: 8:00 PM – 9:30 PM
Place : Ruwi Annexe

CONTACT US